Hodně často se mě ptáte, jaké mám na svoji práci razítko. Tento magický kus plastu nebo dřeva v sobě skrývá úroveň mojí odbornosti a dokladuje ji před českými úřady a zákony. V tomto příspěvku vám tedy odhalím složitější strukturu autorizací souvisejících s ochranou přírody a krajiny u nás a zároveň vysvětlím, jakou autorizaci mám a k čemu je dobrá.

Ve svém dřívějším článku jsem psala o hodnocení vlivu zásahu na přírodu a krajinu, což je nejnovější autorizace, která vznikla před dvěma lety v roce 2018. Této autorizaci se dříve říkalo biologické hodnocení. Rozdíl je v tom, že dříve jsme řešili jen ochranu rostlin a živočichů, do nové podoby autorizace se přidaly vlivy na významné krajinné prvky, vlivy na krajinný ráz a dalších asi deset aspektů. Tomuto hodnocení se také říká „hodnocení podle § 67“ nebo slangově „H 67“ jako Hodnocení podle § 67. A toto je autorizace, kterou mám já.

Kdy potřebujete specialistu s autorizací H 67? V momentě, kdy plánujete záměr, který by mohl jakkoli poškodit nějaký zájem přírody a krajiny. Typicky pokud chcete například v nezastaveném území postavit domeček. V takovém případě se vedle výskytu rostlin a živočichů hodnotí i krajinný ráz, jestli do něj stavba zapadne. Hodnocení H 67 potřebujete u všech projektů, které se mají stavět v nezastaveném území, na zelené louce, ale i u kácení lesních a mimolesních dřevin, u jakýchkoli záměrů týkajících se vody, tedy u odbahnění rybníků nebo revitalizace vodních toků. To všechno jsou zásahy, které mohou ovlivnit chráněné zájmy přírody a krajiny. Zákon říká, že byste neměli čekat, až vás někdo vyzve ke zpracování takového hodnocení, ale naopak ho sami doložit společně s projektovou dokumentací.

Autorizace Natura

V naší republice mámě několik set naturových lokalit a tyto lokality jsou chráněny Evropským společenstvím. V případě, že se má jakýkoli zásah dotknout některé z těchto lokalit, je třeba provést tzv. naturové hodnocení.

Toto hodnocení nikdy neprobíhá tam, kde není naturová lokalita, ale jeho využití je velice podobné jako u H67 a platí pouze u naturového území. Zatímco H67 platí naprosto kdekoli, ať se projekt týká národního parku nebo prostranství na návsi, tak hodnocení Natura se provádí pouze u naturových oblastí. Ty se dají lehce zjistit podle krajských geoportálů, ve kterých si uvažovaný pozemek najdete a zjistíte, jestli leží v naturové lokalitě, a tedy jestli potřebujete naturové hodnocení.

Naturové hodnocení má svoji vlastní autorizaci, tedy svoje vlastní kulaté razítko, a není nahraditelné nebo zaměnitelné s žádnou jinou autorizací.

Toto jsou tedy dvě autorizace, které nám poskytuje zákon o ochraně přírody a krajiny.

Hodnocení EIA

Další autorizací je tzv. EIA, což je hodnocení vlivu na životní prostředí, které vychází ze zákona číslo 100/XX. Tato autorizace hodnotí nejen naturové lokality a chráněné zájmy přírody a krajiny, ale hodnotí i vlivy na všechny složky životního prostředí, tedy zabývá se například i hlukem, kvalitou ovzduší (produkce emisí), produkcí odpadů, vlivy na lidské zdraví nebo se v rámci EIA provádí i světelné studie (zátěž přírody umělým světlem). EIA je tedy velice komplexní hodnocení. Jak poznáte, jestli hodnocení EIA potřebujete? V příloze zákona 100, který hodnocení EIA nařizuje, je uveden seznam záměrů, které ji potřebují. Nebo například pokud potřebujete kvůli svému záměru změnit územní plán, bývá třeba zpracovat i hodnocení EIA. Často se EIA zpracovává například při velkých záměrech nebo u záměrů, které se mají realizovat v citlivých oblastech, jakou jsou například národní parky. Typickým projektem, který hodnocení EIA potřebuje, je vybudování nového lyžařského areálu na vrcholcích hor.

Toto jsou tedy tři základní autorizace, se kterými se vy jako investor můžete potkat. Dále ještě existují dvě razítka, a sice soudní znalec a autorizovaný projektant. Soudní znalec zpracovává pro účely soudních sporů posudky týkající se rizik a škod na životním prostředí nebo ochraně přírody. Díky kulatému razítku na projekční činnost se stáváte autorizovanou osobou, která je oprávněna projektovat až do úrovně dokumentace pro povolení stavby, což je nejdetailnější dokumentace, kterou máme k dispozici. Toto kulaté razítko se ale týká pouze projektování, nikoli posudkové a expertní činnosti.

V tomto článku jsem tedy vyjmenovala všechna zásadní razítka, která se týkají ochrany přírody. Sama nejčastěji pracuji s prvními třemi – H 67, Natura a EIA. U velkých záměrů se v týmu potkávají právě tyto tři autorizované osoby, které spolu významně spolupracují a vzájemně se doplňují. Všechny tři studie mají stejnou hierarchii, žádné z těchto hodnocení ale není nadřazeno ostatním. Mohou vycházet jedno z druhého a mohou si být navzájem podklady pro zpracování. Není mezi nimi žádná hierarchie, tato hodnocení jsou si rovnocenná.

Mohu vám pomoci s realizací vašeho projektu?

Ozvěte se mi a domluvíme si schůzku.

Ing. Kateřina Zímová

Jsem akční i na sociálních sítích: