Když se řekne ekologie, řada lidí si hned vybaví nějaké zákonem chráněné žáby nebo brouky. V médiích se pojem chráněné druhy vyskytuje také celkem často, a proto bych svůj dnešní příspěvek chtěla věnovat právě ochraně druhů rostlin a živočichů. Popíšu, jakým způsobem se aplikuje a jak jsou rostliny a živočichové u nás chráněni. Nejprve se ale podíváme, co nám o ochraně přírody a krajiny říká zákon.

V České republice existuje zákon o ochraně přírody a krajiny číslo 114/1992, který popisuje několik způsobů, jak je u nás možné chránit rostliny a živočichy:

1. Obecná ochrana – žádné rostliny ani živočichy nesmíme poškodit tak, abychom zničili celou jejich populaci (skupinu jedinců stejného druhu na určitém území). To znamená, že když na nějakém místě žije velká skupina havranů, nemůžu udělat žádnou aktivitu, kterou bych všechny členy této skupiny havranů vyhubila. Nehraje roli, jestli havran je nebo není chráněný druh, já nesmím žádné rostliny nebo živočichy ohrozit tak, abych zničila celou populaci. To se týká i třeba mouchy nebo jiných druhů, které běžně známe.

2. Zvláštní ochrana – určuje konkrétní druhy rostlin a živočichů, které jsou zvláště chráněné. Tyto druhy rostlin a živočichů jsou uvedeny ve vyhlášce, ve které jsou tyto druhy rozděleny do kategorií ochrany: ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené druhy. 
Do této skupiny patří z rostlin například orchideje, ze živočichů například některé druhy ptáků nebo velcí savci (vlk, rys a medvěd), druhy hmyzu nebo motýlů. U tohoto typu ochrany jsou chráněni přímo jedinci, to znamená, že ani jednu orchidej nebo chráněného motýla nesmíme žádným způsobem omezit, poškodit nebo zasáhnout do území, kde přirozeně žijí.

V souvislosti s chráněnými druhy se často hovoří o tzv. červeném seznamu. Skutečně se jedná o seznam druhů, které jsou vzácné. Ale pozor – jedná se o vědecký nezávislý podklad, ze kterého vychází naše vyhláška, nikoli o její součást. Červený seznam totiž není nijak právně závazný, takže pokud se na něm vyskytuje nějaký druh, který není zahrnutý ve vyhlášce, vztahuje se na něj pouze obecná ochrana.

Když stavbu zastaví žába nebo křeček


Někdy se v médiích objeví informace, že nějaká konkrétní stavba byla zastavena, protože se v lokalitě vyskytl nějaký zvláště chráněný druh. Investor se potom zlobí, proč k této situaci došlo přesto, že byly před stavbou provedeny biologické průzkumy terénu. Jenže tyto průzkumy, které často také provádím, se realizují hodně dlouho předtím, než samotná stavba vůbec začne.

Jak takový biologický průzkum probíhá? Během průzkumu se pokouším v terénu najít zvláště chráněné druhy a mým úkolem je dostat je mimo nebezpečí daného záměru. To lze provést několika způsoby, ať už je to jejich transport nebo vytvoření náhradních biotopů, které pro ně budou atraktivnější. V okamžiku, kdy stavba začne, by už tam žádné vzácné druhy být neměly a mělo by o ně být dobře postaráno. Může se však stát, že se zvířata na původní místo vrátí. Proto se na stavbách zřizuje biologický dozor, který má za úkol situaci průběžně monitorovat a o zbloudilé živočichy se postarat.

Tím chci říct, že když se před stavbou objeví nějaký zvláště chráněný druh, je třeba zvýšit pozornost a o ten daný druh se dobře postarat a poskytnout mu náhradní biotop. Neznamená to však, že by se stavba nemohla realizovat. Je třeba vyřídit nějakou administrativu, podle zákona se o zvláště chráněný druh postarat a zajistit mu ochranu.

Současná česká legislativa je v tomto ohledu velmi přísná, proto se nestává, že by výskyt zvláště chráněného živočicha nebo rostliny byl pravým důvodem pro to, aby se nějaká předem dobře připravená stavba nerealizovala. Existuje totiž spousta nástrojů, které lze pro jejich ochranu využít. V minulosti se ale několikrát stalo, že výskyt zvláště chráněných druhů byl jen záminkou pro to, aby se nemohlo stavět, ta zvířata se stala de facto rukojmím a otevřel se prostor pro spekulace. Přitom se třeba ani na území skutečně nevyskytovala.

Biologický průzkum před stavbou tedy řádně zmapuje terén a potvrdí nebo vyvrátí výskyt zvláště chráněných druhů. Druhým pilířem jejich ochrany je potom biologický dozor na stavbě, který se postará o to, aby tyto druhy byly i během výstavby v bezpečí.

Mohu vám pomoci s realizací vašeho projektu?

Ozvěte se mi a domluvíme si schůzku.

Ing. Kateřina Zímová

Jsem akční i na sociálních sítích: